Onze school > Schoolregels

Schoolregels

5.2. Afwezigheden

5.2.1.

Behalve als je gewettigd afwezig bent, neem je vanaf 1 september tot en met 30 juni deel aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar waarin je bent ingeschreven. De vrije dagen vind je in de schoolkalender. Afwezigheden veroorzaakt door leerlingen die onmiddellijk voor of na een schoolvakantie vroeger vertrekken of later aankomen op school, zullen schriftelijk worden gemeld aan het departement onderwijs. Ook uitstappen, sportdagen en buitenschoolse activiteiten e.d. worden als normale schooldagen beschouwd. Ze geven je een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Indien je om een ernstige reden niet aan één van deze activiteiten kan deelnemen, dan bespreken je ouders dit vooraf met de directeur of zijn afgevaardigde en moeten ze dit schriftelijk motiveren. Ook tijdens de opendeurdag, wetenschapsbeurs en het schoolfeest kan de school een beroep doen op de aanwezigheid van de leerlingen in de school.

5.2.2. Gewettigde afwezigheid

Als leerplichtige leerling kan je om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn.

5.2.2.1. Afwezigheid om medische redenen

a) Verklaring door de ouders

Als de ziekte een periode van drie opeenvolgende kalenderdagen niet overschrijdt, volstaat een verklaring ondertekend en gedateerd door je ouders. Een dergelijke verklaring kun je echter hoogstens viermaal per schooljaar aanwenden.

b) Medisch attest

Een medisch attest is vereist:

 • als de ziekte een periode van drie opeenvolgende dagen overschrijdt;
 • als je reeds viermaal in hetzelfde schooljaar een verklaring hebt ingediend voor een ziekteperiode van drie of minder lesdagen;
 • voor ziekte die valt in examenperiodes.

Het medisch attest is pas rechtsgeldig als het:

 • uitgereikt wordt door een geneesheer, geneesheerspecialist, een psychiater, een orthodontist, een tandarts of door de administratieve diensten van een ziekenhuis of van een erkend labo;
 • duidelijk ingevuld, ondertekend en gedateerd is;
 • de relevante identificatiegegevens vermeldt zoals de naam, het adres, telefoonnummer en RIZIV-nummer van de verstrekker;
 • aangeeft wat de gevolgen zijn van de ziekte voor bepaalde lessen;
 • de begin- en de einddatum aangeeft van de ziekteperiode, met in desbetreffend geval de vermelding van voor- of namiddag.

 Eenzelfde medische behandeling met verschillende afwezigheden tot gevolg:

 • hiervoor volstaat één medisch attest waarop de verschillende afwezigheden zo gedetailleerd mogelijk worden vermeld. Voor bepaalde chronische ziektebeelden die leiden tot verschillende afwezigheden zonder dat een doktersconsultatie noodzakelijk is, kan één medisch attest volstaan na samenspraak met de CLB-arts. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van je ouders.

c) Het medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school[1]

Uniform medisch attest voor wie niet deelneemt aan de lessen lichamelijke opvoeding.

 • Als je niet kunt deelnemen aan deze lessen, moet dit attest door de huisarts meegegeven worden zodat de school kan uitmaken wat wel en wat niet kan in deze lessen.
 • Bij langdurige afwezigheid in deze lessen, bestaat een specifiek formulier. Hierin vraagt het CLB een herevaluatie aan de behandelende geneesheer.

5.2.2.2. Afwezigheid om levensbeschouwelijke redenen

Gelet op je eigen levensbeschouwelijke overtuiging en mits akkoord van de directeur kan je afwezig zijn bij de verstrekking van het vak godsdienst of niet-confessionele zedenleer. In voorkomend geval:

 • zal je de vrijgekomen lestijden besteden aan de studie van je eigen levensbeschouwing; is een afwezigheid op school tijdens deze lestijden dus niet toegelaten.

5.2.2.3. Afwezigheid wegens oproeping of dagvaarding voor een rechtbank

Deze afwezigheid wordt je van rechtswege toegestaan mits voorlegging van een officieel document.

5.2.2.4. Afwezigheid om feestdagen te beleven die inherent zijn aan een levensbeschouwelijke overtuiging

Je ouders moeten:

 • de school vooraf verwittigen;
 • verwijzen naar het feit dat je effectief zal deelnemen aan de beleving van de feestdag.

5.2.2.5. Van rechtswege gewettigde afwezigheden op basis van diverse redenen

De afwezigheid om één van volgende redenen mits overhandiging aan de school van, naargelang van het geval, een verklaring van de betrokken personen of een officieel document dat de reden van de afwezigheid opgeeft.

 • een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bijwonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont;
 • het bijwonen van een familieraad;
 • de onbereikbaarheid of de ontoegankelijkheid van de instelling door overmacht;
 • het onderworpen zijn aan maatregelen opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming;
 • het afleggen van proeven voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs;
 • het deelnemen aan activiteiten voor de leerlingen die zetelen in de raad van bestuur en de algemene vergadering van de Vlaamse scholierenkoepel vzw

5.2.2.6. Afwezigheden om diverse redenen mits akkoord van de directeur

De afwezigheid om volgende redenen kan slechts mits akkoord van de directeur en mits overhandiging van, al naargelang het geval, een verklaring van de betrokken personen of een officieel document.

Bij het toestaan van dergelijke afwezigheden zal de directeur rekening houden met het belang van de leerling, dan wel met het belang van de schoolgemeenschap.

 • de laattijdige inschrijving in de school;
 • afwezigheid ingevolge het overlijden van een bloed- of aanverwant;
 • afwezigheid ingevolge de individuele selectie voor een culturele of sportieve manifestatie;
 • afwezigheid ingevolge deelname aan time-out programma;
 • afwezigheid ingevolge deelname aan buitenlandse reis om professionele reden van je ouders;
 • afwezigheid die verband houdt met het niet volgen van bepaalde onderdelen van het lesprogramma (vrijstellingen onder strikt bepaalde voorwaarden).

5.2.2.7. Afwezigheid ingevolge uitsluiting als tuchtmaatregel

De afwezigheid wordt gewettigd wanneer je het recht op lesbijwoning wordt ontnomen hetzij ingevolge een tijdelijke uitsluiting, hetzij ingevolge een definitieve uitsluiting als tuchtsanctie (voorafgaand aan de inschrijving in een andere school). Voor de school geldt er geen opvangverplichting.

5.2.3. Een algemene regel is dat je ouders steeds de school verwittigen voor 9.00 uur op de eerste dag van je afwezigheid.

5.2.4. Als je om gelijk welke reden aan een overhoring, oefening of persoonlijk werk niet kan deelnemen, kan je verplicht worden die achteraf te maken, in overleg met je vakleerkracht, tijdens de eerstvolgende les, tijdens de middagstudie of op een woensdagnamiddag.

Op de dag dat je terugkomt op school is het jouw verantwoordelijkheid om uit te zoeken welke toetsen en taken er gepland zijn en tegen wanneer.

Als je afwezig bent omwille van schoolgerelateerde redenen is het jouw verantwoordelijkheid om de leerkrachten hiervan op de hoogte te brengen. Ook is het jouw verantwoordelijkheid om deze lessen in te halen. Voor de toetsen of lessen die die les gepland waren ben jij verantwoordelijk om in samenspraak met jouw leerkracht een datum af te spreken. Als je hierin niet slaagt, kan je gesanctioneerd worden.

5.2.5. Kan je, wegens een geldige reden, niet deelnemen aan één of meer examens, dan moet je de directeur hiervan onmiddellijk verwittigen. Als je langdurig afwezig bent, beslist hij steeds in samenspraak met de klassenraad of je de niet gemaakte examens moet inhalen. Hij beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet inhalen. Dit wordt aan je ouders meegedeeld.

5.4. Te laat komen Stiptheid is een zeer belangrijke eigenschap die leidt tot succes. Daarom beschouwen wij te laat komen als een probleem dat afgeleerd moet worden. Te laat in de les komen, stoort het klasgebeuren. Voorkom dit door tijdig van huis/internaat te vertrekken. Wie toch te laat komt, moet zich mét agenda melden op het secretariaat alvorens naar de klas te gaan. In hun agenda krijgen ze een nota ‘te laat’. Ze ontvangen ook een briefje voor de leerkracht. Bovendien worden alle telaatheden per leerling bijgehouden op het secretariaat. De leerling dient op het ogenblik dat het belsein voor het begin van de lessen gaat, in zijn klasrij te zijn. Is dit niet het geval dan is hij te laat en dient hij zich met zijn agenda naar het secretariaat te begeven. Geen enkele leerling mag de klas betreden zonder dat het uur van aankomst en de reden van het te laat komen in zijn agenda werden vermeld. Ook al komen de leerlingen met de ouders naar school, te laat komen wordt niet geaccepteerd. Verslapen, verkeersproblemen, etc. zijn geen aanvaardbare redenen. Enkel de volgende omstandigheden worden aanvaard als geldige reden:

 • Bij overmacht (dagvaarding, politiebureau,…)
 • Consultatie bij een geneesheer

Een schriftelijk bewijs of een telefoongesprek van de ouders of van de geneesheer is vereist om de hierboven genoemde redenen te bevestigen.

Om problemen met te laat komen te voorkomen is het vereist dat het ochtendprogramma van de familie aangepast wordt.

De gevolgen voor herhaaldelijk te laat komen op school zijn als volgt:

Aantal te laat komen op
school of tijdens de lessen
Consequentie
1 keer te laat komen Ouders worden telefonisch verwittigd.
1 uur nablijven op dezelfde dag.
3de keer Ouders worden telefonisch verwittigd. Strafstudie.
6de keer Ouders worden telefonisch verwittigd. Halve dag schorsing.
9de keer Ouders worden uitgenodigd op school en CLB wordt verwittigd. 1 dag schorsing.

De directie kan de chronische problemen i.v.m. te laat komen op een alternatieve manier straffen.

Te laat tijdens leswisselingen

Te laat komen tijdens de leswisselingen wordt niet aanvaard. Je moet de kortste weg gebruiken naar de klas waar je moet zijn. Je mag niet naar toilet of secretariaat gaan. We beschouwen chronisch te laat komen als een ernstige probleem en zullen daardoor strenge maatregelen moeten treffen.

5.6. Algemene regels

5.6.1. In de refter

In de refter gedraag je je rustig en voorbeeldig. Boterhammen of broodjes worden ’s morgens meegebracht. Tijdens het eten worden er in de refter geen lessen ingestudeerd of taken gemaakt. Bij het verlaten van de refter zorg je ervoor dat je je plaats netjes achterlaat. Afval en blikjes horen thuis in de gepaste vuilnisbak. Je zal na de maaltijd samen met enkele medeleerlingen om beurt aangesproken worden om de tafels te helpen afruimen en de refter mee in orde te zetten.

5.6.2. Speelplaats

De speelplaats is er voor iedereen dus hou het proper. Afval gooien we in de daartoe voorziene vuilnisbakken. Ook op de speelplaats spreek je Nederlands!!!

5.6.3. In de klas

Wanneer je met de klas het lokaal binnenkomt, ga je achter je tafel staan. Je wacht totdat de lerares of leraar het teken geeft om te gaan zitten.
In de les werkt iedereen volgens eigen mogelijkheden mee. Wie een vraag wil stellen of een antwoord wil geven, steekt de hand op en wacht tot hij het woord krijgt. Ga ook nooit van je plaats zonder toelating.
Op het einde van de les ruim je pas op wanneer de leraar hiervoor het sein geeft. Als een volwassene de klas binnenkomt en terug buitengaat, sta je uit beleefdheid recht.

5.6.4. Excursies

Met excursies kan men kennis op een boeiende wijze aanleren. De leerlingen van het Lucernacollege zullen de kans krijgen om op excursie te gaan op verschillende tijdstippen gedurende het schooljaar. Tijdens al deze excursies moeten de volgende regels gevolgd worden:

 • Ook op excursies moeten de kledijvoorschriften gevolgd worden tenzij anders vermeld.
 • De regels van het schoolreglement blijven geldig tijdens alle excursies.
 • Indien de leerling zich heeft opgegeven of heeft moeten opgeven, omdat de excursie verplicht was, dient hij de kosten betreffende de excursie te betalen, ook al gaat hij niet mee.

Elk jaar wordt een sportdag georganiseerd. De activiteiten van deze sportdag zijn een initiatief van de leerkrachten Lichamelijke Opvoeding. Iedere leerling is verplicht aanwezig want het is een gewone schooldag. Een afwezigheid op de sportdag van de school dient eveneens gestaafd te worden door een medisch attest, zoniet volgt een strafstudie op woensdagnamiddag.

5.6.10. Kopieerdienst

De leerlingen die kopies willen nemen kunnen dit enkel doen tijdens de tweede helft van de middagpauze, tijdens andere momenten is dit niet mogelijk. De kopies kosten 10 eurocent per kopie en gebeuren op het secretariaat. Voordat er kopies genomen kunnen worden, dient een kopieerkaart overhandig of aangekocht te worden, eveneens bij het secretariaat. De prijs van een kopieerkaart bedraagt 5 euro (dit staat gelijk aan 50 kopies).